Zarząd powierzony

Zarząd powierzony

Oferujemy Państwu obsługę nieruchomości w ramach zarządu powierzonego. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem oferty.

Zarząd powierzony (umowny)

Zarząd powierza się osobie fizycznej lub prawnej w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w innej umowie zawartej w formie aktu notarialnego (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali). Właściciele, powierzając zarząd, mogą określić również sposób zarządzania nieruchomością wspólną, i to odmiennie niż przewiduje ustawa o własności lokali. Jeśli tego nie zrobią, lecz jedynie powierzą zarząd danej osobie, to gospodaruje ona nieruchomością wspólną według przepisów ustawy. Umowa określająca sposób zarządu nieruchomością wspólną i powierzająca zarząd określonej osobie może mieć rozmaitą treść i regulować różny zakres spraw. Możemy mieć zatem do czynienia z umowami: określającymi organy wspólnoty, np. zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, i ich kompetencje, ograniczającymi się do przyjęcia konkretnego rozwiązania zawartego w rozdziale 4 ustawy o własności lokali lub modyfikującymi rozwiązania zawarte w 4 rozdziale ustawy, powierzającymi zarząd określonym osobom fizycznym lub prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, bez określenia ich obowiązków i kompetencji lub z jednoczesnym mniej lub bardziej szczegółowym określeniem ich obowiązków i kompetencji. W przypadku gdyby umowa powierzająca zarząd nie była wystarczająco precyzyjna, art. 33 ustawy o własności lokali informuje, że należy stosować odpowiednio przepisy rozdziału 4 tej ustawy.

Zarząd powierzony:

Właściciele mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali.

„Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.”

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 1944 Nr 85poz. 388)

Zarząd Powierzony wymaga umowy notarialnej. Każda inna umowa, która nie jest zawarta w formie aktu notarialnego jest praktycznie umową o administrowanie wspólnotą w zakresie opisanym w zawartej umowie.

Tam gdzie jest Zarząd Powierzony nie wybiera się Zarządu Wspólnoty. Można wybrać a nawet jest to wskazane Radę Wspólnoty, która będzie łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a zarządcą. Przy zarządzie powierzonym pełną odpowiedzialność za zarządzanie ponosi zarządca, właściciele nie muszą  się więc mocno  angażować, jednak mają mniejszy wpływ na zarządzanie wspólnotą, podejmują jedynie uchwały w sprawach, które wymagają zgody większości właścicieli (przekraczające czynności zwykłego zarządu). Zarząd powierzony to dobre rozwiązanie gdy nikt z właścicieli nie chce angażować się w pracę w zarządzie wspólnoty. Jeśli mamy dobrego zarządcę, który dba o naszą własność i dobrze nią zarządza możemy spać spokojnie.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź chcieliby Państwo poznać szczegółowy jej zakres zapraszamy do kontaktu

Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca