Administrowanie Nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu administrowania i zarządzania nieruchomościami

W zależności od oczekiwań i potrzeb klientów działamy jako:

 • Zarząd powierzony
 • Administrator
 • Zarząd tzw. „kodeksowy” przy współwłasności nieruchomości, gdy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a nie własności lokali

W ramach oferowanych usług proponujemy kompleksową usługę zarządzania, na którą składają się czynności z zakresu zarządzania i administrowania. Proponujemy również czynności z zakresu obsługi prawnej i księgowej.

Współpracujemy także z firmami świadczącymi usługi w zakresie: utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na przyległym terenie, konserwacji dźwigów osobowych, urządzeń technicznych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych. Posiadamy również doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych, robót remontowych.

Wybór pakietu usług należy do Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą


Czynności zarządzania:

 • Przejmowanie nieruchomości od Inwestora lub dotychczasowego zarządcy/administratora, przejmowanie dokumentacji technicznej, administracyjnej, finansowo-księgowej i prawnej, jej przechowywanie i aktualizacja.
 • Przygotowanie protokołu przekazania – przejęcia nieruchomości.
 • Podjęcie czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji (w przypadku wykazania jej braku) i rozliczenie kosztów związanych z jej opracowaniem i aktualizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rejestracja wspólnoty w GUS, Urzędzie Skarbowym, założenie w imieniu wspólnoty rachunku bankowego.
 • Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu wspólnoty umów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, przeprowadzaniem prac remontowych.
 • Opracowywanie aktów wewnętrznych funkcjonowania wspólnoty ( statut, regulamin itp.).
 • Organizowanie zebrań wspólnoty, przygotowywanie projektów uchwał.
 • Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz, przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami, organami egzekucyjnymi oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami.
 • Składanie oświadczeń woli w imieniu wspólnoty w sprawach zwykłego zarządu na podstawie zawartej umowy, a w sprawach przekraczających zwykły zarząd – na podstawie stosownej uchwały ogółu właścicieli.
 • Prowadzenie analizy i kalkulacji bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz podejmowanie działań mających na celu ich optymalizację.
 • Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania wspólnoty.

Czynności administrowania łącznie z obsługą finansowo-księgową:

 • Wyznaczenie okresowych dyżurów administracyjnych na terenie nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali, weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.
 • Regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, ciepło) oraz innych kontrahentów wspólnoty.
 • Kontrolowanie terminowości i prawidłowości wpłat właścicieli lokali.
 • Rozliczanie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużycia mediów ( cw, zw, co).
 • Wydawanie właścicielom lokali zaświadczeń.
 • Windykacja należności z tytułu opłat za lokale oraz innych przychodów z nieruchomości.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 • Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczo-finansowego w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki funduszem remontowym.
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach, garażach i na terenie przyległym do nieruchomości – zieleńce, chodniki, uliczki osiedlowe.
 • Nadzór nad właściwym wykonywaniem prac konserwacyjnych prowadzonych w obrębie nieruchomości.
 • Kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostawy mediów, wywozu śmieci oraz ochrony obiektu.
 • Organizowanie i nadzór nad przebiegiem przeglądów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.
 • Obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych (przygotowywanie dokumentacji, materiałów i protokołów).

Propozycja finansowa za obsługę nieruchomości jest określana w drodze indywidualnych negocjacji, po zapoznaniu się ze szczegółowymi parametrami dotyczącymi nieruchomości oraz zakresu świadczonych usług.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź chcieliby Państwo poznać szczegółowy jej zakres zapraszamy do kontaktu

Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca