Działy firmy

działy firmy Ankra MR

Spółka Ankra - MR zatrudnia osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające uprawnienia licencjonowanego zarządcy nieruchomości, radcy prawnego i wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu księgowości, opłat eksploatacyjnych (czynszów) i księgowości syntetycznej wspólnot mieszkaniowych.

Doświadczony i odpowiednio przygotowany personel jest gwarantem najwyższej jakości usług. Współpracując z naszą firmą mają Państwo pewność, że powierzona nieruchomość jest zarządzana w sposób sprawny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

W ANKRA - MR zatrudnionych jest 21 pracowników etatowych. W strukturze organizacyjnej spółki funkcjonują:


Dział prawny

Zajmujący się zagadnieniami rejestracji wspólnot mieszkaniowych, opracowaniem wewnętrznych regulaminów wspólnot i statutów, przygotowywaniem projektów uchwał wspólnot, organizowaniem corocznych zebrań właścicieli, obsługą prawną w zakresie windykacji opłat eksploatacyjnych.


Dział księgowości opłat eksploatacyjnych

Zajmujący się rozliczeniem kosztów zużycia mediów, bieżącą rejestracją i analizą opłat eksploatacyjnych, prowadzeniem indywidualnych kont lokalowych z elektronicznym podglądem dla właścicieli lokali, wydawaniem wszelkich zaświadczeń dotyczących stanu kont właścicieli, przygotowywaniem dokumentów koniecznych do sądowej windykacji opłat. W ramach działu zatrudnieni są pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.


Dział księgowości ogólnej wspólnot mieszkaniowych

Zajmujący się bieżącą rejestracją dokumentów księgowych, analizą płynności finansowej wspólnoty, obsługą rachunków bankowych, sporządzaniem deklaracji podatkowych do właściwych urzędów skarbowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych. W skład personelu działu księgowości wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów i rachunkowości.


Dział obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych

zajmujący się bieżącą, bezpośrednią obsługą członków wspólnot mieszkaniowych oraz obsługą administracyjną nieruchomości, nadzorem nad utrzymaniem czystości i porządku, pracą służb konserwacyjno - technicznych oraz ochrony nieruchomości – w dziale zatrudnionych jest 3 pracowników z licencjami zarządców nieruchomości, którzy sprawują nadzór nad pracą administratorów nie posiadających licencji zarządców.

Licencjonowani zarządcy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na podstawie indywidualnych polis ubezpieczeniowych.
Dodatkowo ANKRA-MR Sp. z o.o. posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dotyczącą pełnego zakresu świadczonych usług.

Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca